pic1

השבחת קרקעות ונכסים:

בנוסף לפעילותנו הפורחת קבוצת CITYCO-סיטיקו עוסקים בין היתר כדלקמן:

השבחת קרקעות, הפשרת קרקעות חקלאיות או הפשרת קרקע חקלאית, שינוי יעוד, תוספת זכויות בניה, איחוד שטחים, קבלת קרקע ציבורית בחזרה, איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, דיירות מוגנת, טיפול בפלישות לנכסים עזובים, חזקה בלתי חוקית, טיפול בתוספות בניה לא חוקיות,

חברתנו פועלת ליישם את המודל העסקי בייצוג בעלי מקרקעין באופן שבו החברה מתקשרת עם בעל המקרקעין ופועלת בשיתוף פעולה עימו לצורך שינוי יעוד המקרקעין ו/או תכנונם מחדש (במקרה בו הקרקע אינה מתוכננת),

איתנו בעלי המקרקעין ימקסמו את פוטנציאל הקרקע לרמתם הגבוהה ביותר ותוך כדי שמירת כל האינטרסים.

 

pic1